Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Dosera rätt

Dosera klokt för bästa effekt - etablerade riktlinjer vägleder

Effekten av penicilliner styrs av den tid den fria (icke proteinbundna) serumkoncentrationen ligger över den minsta hämmande koncentrationen (MIC) för den aktuella bakterien (T > MIC). Detta bygger på en välkänd och etablerad doseringsprincip som det bland annat redogörs för i Läkemedelsboken 2011/20121 och Turnridge2.

Dosering av penicillin

Studier har visat att T>MIC bör överstiga 50 % för att få bästa bakteriedödande effekt. Även om klinisk utläkning kan ske utan mikrobiologisk eradikering är grundprincipen att patogenen bör eradikeras, för att minska risken för återfall och spridning av resistenta bakterier.

Optimal dosering leder till god mikrobiologisk utläkning varför dosering enligt dessa principer är betydelsefull för såväl allvarliga som mindre allvarliga infektionssjukdomar. Kvarvarande bakterier i luftvägarna trots klinisk utläkning är förknippad med spridning av resistenta luftvägsbakterier.

Heracillin – ett viktigt exempel

Heracillin (flukloxacillin) används vid såväl relativt lindriga hud- mjukdelsinfektioner samt vid potentiellt livshotande tillstånd.

Referensgruppen för antibiotikafrågor, RAF, tydliggör att för flukloxacillin krävs 1 g x 3 dagligen för att nå T>MIC över 50 %. Det ger optimal behandlingseffekt till vuxna med hud-och mjukdelsinfektioner3. Lägre doseringar kan öka risken för recidiv och resistensutveckling hos överlevande bakterier.

Läkemedelsboken 2011-2012 anger även den att den rekommenderade lägsta doseringen av Heracillin till en vuxenpatient är 1 g x 3 dagligen1.

I Danmark ändrades rekommenderad dosering till 1 g x 3 dagligen redan november 2009.

Referenser
  1. Odenholt, Inga (2011), Antibiotika och resistens. I: Ramström, Helena (red), Läkemedelsboken 2011-2012, Läkemedelsverket, s. 655-666.
  2. Turnidge et al. Pharmacodynamics of betalactams. CID 1998;27:10-22.
  3. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF), Dosering av antibiotika: Farmakokinetik och Farmakodynamik (elektronisk) (2009-01-15). Tillgänglig: www.srga.org (2011-11-29).