Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Bensylpenicillin

Bensylpenicillin

Penicillin G

Bensylpenicillin, eller penicillin G, är ett betalaktamantibiotikum som verkar genom att hämma bakteriernas cellväggssyntes. Bensylpenicillin är inte syrastabilt och absorberas ofullständigt vid peroral tillförsel,

varför det måste administreras av vårdpersonal antingen intravenöst eller intramuskulärt.  

Bensylpenicillin kan användas för behandling av samhällsförvärvad pneumoni, hud- och mjukdelsinfektioner (inklusive gasgangrän och infekterade djurbett), akut meningit, allvarliga infektioner orsakade av pneumokocker, streptokocker, meningokocker eller gonokocker, endokardit, neuroborrelios samt lues.

Förskrivarinformation

Bensylpenicillin®Meda (Bensylpenicillin)

ATC-kod: J01CE01

RX
F
Indikation: Samhällsförvärvad pneumoni. Hud- och mjukdelsinfektioner (inklusive gasgangrän och infekterade djurbett). Akut meningit. Allvarliga infektioner orsakade av pneumokocker, streptokocker, meningokocker eller gonokocker. Endokardit. Neuroborrelios. Lues.
Förpackningar:
Pulver till injektions-/infusionsvätska, injektionsflaska lösning 10 x 1 g, 10 x 3 g

För fullständig information om produkten samt priser och förmånsstatus, se FASS.se

Datum för översyn av produktresumén: 2015-01-29