Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Hygienrekommendationer

Hygienrekommendationer

Ingen kan gardera sig helt mot infektioner, men alla kan bidra till att minska smittspridningen. Det gör man bäst genom att iaktta god handhygien!

De flesta virusinfektioner är mer eller mindre smittsamma.

Luftburen smitta, t.ex. influensa, sprids lättast. Smittan sker via luftvägarna men även via kontaminerade händer. Att tvätta och helst också sprita händerna ofta minskar smittspridningen. Detta är särskilt viktigt under pågående influensasäsong.

Mag-tarminfektioner orsakade av virus är också mycket smittsamma. Endast en liten mängd virus krävs för att man ska insjukna. God handhygien med både mekanisk rengöring med tvål och vatten samt handsprit minskar smittspridningen rejält. Detta är särskilt angeläget på institutioner, inte minst inom äldreomsorgen och sjukhus.

Mag-tarminfektioner orsakade av bakterier är betydligt mindre smittsamma, men även här är noggrann handhygien av vikt.

De flesta bakterieinfektioner är inte särskilt smittsamma.

Inom sjukvården kan dock bakterier spridas mellan patienter, framför allt mellan patienter med nedsatt allmäntillstånd. Har patienterna sår, urinkatetrar, venösa infarter etc. ökar risken för smitta. Här är det extra noga att hygienföreskrifter följs noga.

Ett växande problem är resistensutvecklingen mot antibiotika. Resistenta bakterier är som regel inte ilsknare än icke-resistenta bakterier och orsakar sålunda inte svårare infektioner. Men infektioner med resistenta bakterier är mer svårbehandlade eftersom det finns betydligt färre antibiotika att välja mellan. Dessa antibiotika är dessutom betydligt dyrare än de antibiotika vi brukar använda. I allt fler länder finns nu infektioner orsakade av bakterier där över huvudtaget inga antibiotika hjälper.

Att förebygga s.k. vårdrelaterade infektioner är av största vikt och det görs bäst genom att följa hygienrutiner och använda antibiotika på ett klokt och genomtänkt sätt.

I influensatider bör om möjligt sjuka hålla sig hemma och vid behov av läkarbedömning är hembesök att föredra. Är detta inte möjligt bör besök på vårdcentraler och andra vårdinrättningar ske först efter överenskommelse för att styra så att inte flera infekterade patienter sitter länge i samma väntrum. Vid luftburen smitta bör undersökningsrummen vädras mellan patienterna.

Det allra viktigaste inom såväl öppen som sluten vård är att personalen iakttar hygienrutiner med så kallad barriärvård och noggrann handhygien och inte bär ringar, armbandsur etc.

Granskad av doktor Åsa Hallgårde, Infektionsspecialist.