Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Frågor och svar om Hiprex

Frågor och svar om Hiprex

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om Hiprex.

Visa alla svar

 • Kan Hiprex pulver lösas i något annat än vatten?

  Vi har inga direkta data, men Hiprex tabletten kan krossas och administreras med mjölk eller fruktjuice, så det är rimligt anta att pulvret också kan lösas i mjölk eller fruktjuice.

 • Går det bra att ge Hiprex dospulver resp tabletter via PEG?

  Ja, det går bra. Vi rekommenderar dock vanlig administrationsväg.

 • Kan Hiprex förvaras i dosett? Hur länge?

  Generellt rekommenderas förvaring i originalförpackningen, då tabletten är fuktkänslig. Det finns dock tillstånd för maskinell dosdispensering (3 månader) godkänt från Läkemedelsverket. Detta sker dock under kontrollerade former. Vi ger inte rekommendationen till privatpersoner att förvara i dosett, de får själva avgöra detta men ha i åtanke att tabletten är fuktkänslig. Dessutom är tabletten stor vilket gör det praktiskt svårt att förvara i dosett. (ref 3M)

 • Kan man använda Hiprex i mat? Kan man blanda Hiprex pulver med sylt?

  Vi ser inga hinder att använda Hiprex i mat, så länge man inte stör omvandlingen i urinvägarna, dvs. mat eller läkemedel som höjer pH urinen bör undvikas. Det finns inga anvisningar som talar emot samtidig användning av mat eller dryck.

 • Kan man bli resistent eller ”tolerant” mot Hiprex om man använder den för ofta?

  Hiprex verkar genom att det i sur miljö i urinen slutomvandlas till det aktiva ämnet från metenamin. En annan komponent i Hiprex, hippursyra, hjälper till genom att sänka pH i urinen.

  Två bakteriestammar, proteus och mirabilis, är naturligt resistenta, eftersom de höjer pH i urinen.

  I övrigt, anser Läkemedelsverket i sin expertbedömning 2006, tycks det inte finnas tecken på resistensutveckling vid behandling med Hiprex.

 • Kan Hiprex orsaka en metabolisk acidos?

  Det omnämns i FASS att det kan vara ett eventuellt resultat av en överdosering av preparatet. I den svenska biverkningsdatabasen, Swedis, står dock inga fall av metabolisk acidos omnämnda. Inte heller vid en snabb sökning på Pubmed kunde vi inte heller hitta några artiklar som behandlar acidos framkallad av metenaminpreparat.

  Njursjuka och njurtransplanterade som ibland också uppvisar en metabolisk acidos?
  Det står i Martindale att man skall undvika metenaminsalterna i nedanstående sammanhang:

  … the salts should be avoided in severe [renal] impairment because of the risk of mandelate or hippurate crystalluria. They should also be avoided in patients with severe dehydration, metabolic acidoses or gout.

  Observera också att enligt FASS-texten innebär nedanstående tillstånd en kontraindikation för behandling med Hiprex:

  Njurinsufficiens, svår dehydrering och gikt. Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

  Då en patient står på en alkalisk behandling kan det motverka effekten av Hiprex. Detta står nämnt i FASS:

  Alkaliska substanser reducerar metenamins effekt ex. kan antacida orsaka betydande höjning av urinens pH och därmed reducera effekten av Hiprex.

 • Mot vilka typer av bakterier är Hiprex effektivt?

  Hiprex är verksamt mot de mikroorganismer som vanligtvis förorsakar urinvägsinfektion, Escherichia coli, Aerobacter aerogenes, Pseudomonas och några stammar av Proteus.

 • Varför är tabletterna så stora?

  För att få tillräcklig effekt på bakterier krävs en dos av 1g metenaminhippurat. Detta är en stor mängd substans i läkemedelssammanhang. Tabletten är således stor eftersom den innehåller en stor mängd aktiv substans.

 • Finns det något alternativ till tabletter till de patienter som inte kan svälja?

  Hiprex finns förutom som tabletter i form av dospulver som löses i vatten.

 • Påverkar Hiprex normalfloran?

  Eftersom aktiv metabolit (formaldehyd) inte bildas i högre pH (>7) påverkar Hiprex inte normalfloran.

  1. Elo J et al. Methenamine hippurate in urinary tract infections in children: prophylaxis, treatment and side effects J Antimicrob Chemother. 1978;4:355-65.

 • Hur verkar Hiprex?

  Svar 1:
  Hiprex innehåller metenaminhippurat som är ett salt av metenamin och hippursyra. Detta salt är en prodrug som spjälkas i kroppen till två aktiva metaboliter. I magsäcken spjälkas saltet till metenamin och hippursyra som absorberas och distribueras till alla kroppsvätskor. Metenamin omvandlas i den sura miljön i urinvägarna till formaldehyd, som har en antibakteriell effekt genom att hämma bakteriers tillväxt och förökning. Hippursyran bidrar till effekten genom att sänka pH i urinvägarna så att mer metenamin omvandlas (hydrolyseras) till formaldehyd.

  Svar 2:
  Hiprex verksamma substans heter metenaminhippurat. Detta är ett läkemedel som är en pro-drug, dvs som inte är verksamt i den form det administreras utan som blir verksam först då det brutits ner till metaboliter.

  I magsätcken spjälkas substansen fullständigt till metenamin och hippursyra som båda tas upp direkt. I urinblåsans sura miljö omvandlas metenamin till sin verksamma form formaldehyd som har en antibakteriell effekt på de allra flesta typer av bakterier som ger urinvägsinfektion.1,2

  Hippursyran bidrar till effekten genom att sänka pH i urinvägarna så att mer metenamin omvandlas (hydrolyseras) till formaldehyd.

  Eftersom den verksamma substansen bildas först i urinblåsan har Hiprex mycket liten påverkan på normalfloran1,2 t ex. i magen och få biverkningar. Formaldeyd komplexbinder till bakteriernas cellmembran och förhindrar nutrition och förökning. Den ultimata antibakteriella effekten av metenamin beror av koncentrationen i urinen så väl som urinens pH och tiden under vilken substansen förblir i urinen.3,4

  Effekten är i flera fall bakteriostatisk, varför Hiprex tas som förebyggande behandling efter initial antibiotikabehandling i akuta skeden.

  1. Nicolaier A. Ueber die therapeutische verwendung des Urotropin (hexamethylente tramin) Dtsch Med Wochenshr. 1895;21:514
  2. Hanzlik PJ, Collins AB. Hexamethylenamine: The liberation of formaldehyde and the antiseptic efficiency under different chemical and biological conditions. Arch Intern Med 1913;12:578
  3. Heathcote RSA. Hexamine as a urinary antiseptic. 1. Its rate of hydrolysis at different hydrogen ion concentrations. II. Its antiseptic power against various bacteria in urine. Br J Urol 1935; 7:9
  4. Jackson J Stamey TA. The Riker method for determing formaldehyde in the presence of methenamine. Invest urol. 1971;9:124