Kåvepenin

Fenoximetylpenicillin

Kåvepenin är ett klassiskt smalspektrum antibiotika och tillhör gruppen penicilliner. Kåvepenin hämmar bakteriernas cellväggssyntes vilket ger en baktericid effekt. Tillgänglig kunskap om farmakokinetik och farmakodynamik visar att för betalaktamantibiotika gäller att effekten främst är beroende av den tid den fria antibiotikakoncentrationen i serum ligger över den minsta hämmande koncentrationen för den aktuella bakterien (T>MIC). Baserat på denna kunskap bör kortare doseringsintervall övervägas för maximal klinisk effekt, dvs Kåvepenin bör doseras 3 gånger per dygn för bästa effekt.

Rekommenderat förstahandsval 

Kåvepenin är det rekommenderade förstahandsvalet för många vanliga infektioner och kan användas för behandling av faryngotonsillit, akut sinuit, akut otitis media, samhällsförvärvad pneumoni, okomplicerade hud- och mjukdelsinfektioner, kutan borreliainfektion samt tandabscess. Eftersom Kåvepenin har ett smalt spektrum har det effekt på de patogena bakterier som man ämnar behandla vid dessa infektioner, men påverkar normalfloran i mindre utsträckning vilket gör att det driver mindre resistens än antibiotika med bredare spektrum.

Kåvepenin förskrivarinformation

Förpackningar:

  • Filmdragerad tablett 125 mg: 40 st blister
  • Filmdragerad tablett 250 mg: 20 st blister, 40 st blister
  • Filmdragerad tablett 500 mg: 20 st blister, 30 st blister, 40 st blister
  • Filmdragerad tablett 800 mg: 14 st blister, 20 st blister, 30 st blister, 40 st blister
  • Filmdragerad tablett 1 g: 14 st blister, 20 st blister, 30 st blister, 40 st blister, 98 x 1 styck blister, 100 st blister
  • Granulat till oral suspension, 100 mg/ml: 60ml, 125 ml, 200ml
  • Granulat till orala droppar, lösning 250mg/ml: 20 ml flaska, 40 ml flaska
  • Granulat till oral suspension, dospåse 250 mg: 30 st dospåsar
  • Kåvepenin Frukt, granulat till oral suspension 50 mg/ml: 60 ml flaska, 125 ml flaska, 200 ml flaska

 

För fullständig information om Kåvepenin: www.fass.se